ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP KELAS VII

soal online

A. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang paling benar !

1. Suci dari hadats dan najis termasuk ... khotbah.

a. syarat sahnya

b. rukun

c. keutamaan

d. kesempurnaan

2. Pada waktu khatib duduk di antara dua khotbah, jamaah hendaknya . ...

a. membaca selawat Nabi saw.

b. membaca istigfar

c. membaca Al-Qur'an walau satu surah

d. segera bangun dari tidurnya

3. Jika orang-orang yang tidak terkena kewajiban shalat Jum'at menghadiri shalat Jum'at dan shalat bersama imam, hukumnya ... dan ia tidak perlu lagi shalat Dhuhur.

a. sah

b. mubah

c. makruh

d. sunah

4.clip_image002clip_image004

Terjemahan yang benar dari sabda Rasulullah saw. berikut adalah ....

a. Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat, ia telah mendapatkan shalat semuanya (Muttafaq 'Alaih)

b. Shalat Jum'at itu wajib bagi orang yang mendengar adzan

c. Barang siapa tidak mendapatkan satu rakaat, ia harus mengulangi shalat semuanya

d. Shalat Jum'at itu tidak wajib bagi anak-anak, wanita, dan musafir

clip_image006

5. Rasulullah saw. bersabda:

artinya....

a. shalat Jum'at itu wajib bagi orang yang mendengar adzan

b. shalat Jum'at wajib bagi orang yang tidak bepergian

c. shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang sakit

d. shalat Jum'at sunah bagi wanita yang mengerjakannya

6. Nabi Ibrahim a.s. pernah memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya yang mati dalam keadaan kafir karena ....

a. beliau ingin berbakti kepadanya

b. ia yang melahirkan Nabi Ibrahim a.s.

c. beliau terlanjur janji kepadanya

d. ayah harus dihormati

7. Nabi Ibrahim a.s. berhenti mendoakan ayahnya setelah diberitahu Allah bahwa....

a. doanya tidak mungkin dikabulkan

b. Azar hidup pada zaman Raja Namrud

c. Azar menjadi musuh Allah swt.

d. Azar pembuat patung

8. Dalam shalat Jenazah, setelah takbir kedua kemudian membaca ....

a. al-Fatihah

b. selawat Nabi saw.

c. doa iftitah

d. doa untuk jenazah

9. Berikut ini yang termasuk doa shalat Jenazah adalah ....

clip_image008

10. Berikut ini yang bukan termasuk syarat sah shalat Jenazah adalah ....

a. berdiri (jika mampu)

b. menghadap kiblat

c. badan suci dari hadats dan naiis

d. telah tiba waktu shalat

11. Shalat yang dapat diqasar adalah shalat ....

a. Dhuhur dan Asar

b. Isya dan Maghrib

c. yang jumlah rakaatnya empat

d. yang jumlah rakaatnya lebih dari dua

12.Shalat Dhuhur dan Asar apabila diqasar dilakukan dengan ....

a. dua rakaat, dua rakaat

b. tiga rakaat, dua rakaat

c. empat rakaat, dua rakaat

d. lima rakaat, dua rakaat

13. Shalat yang tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqasar ialah ...

a. Maghrib

b. Asar dan Maghrib

c. Maghrib dan Isya

d. Maghrib dan Subuh

14. Bagi orang yang bepergian jauh, mengqasar shalat hukumnya ....

a. wajib ain

b. mubah

c. wajib kifayah

d. sunah

15. Berikut ini yang bukan merupakan syarat sah shalat Qasar adalah ....

a. perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat (terlarang)

b. perjalanan itu berjarak jauh (perjalanan sehari semalam)

c. shalat yang boleh diqasar adalah shalat yang jumlah rakaatnya empat

d. tidak berniat shalat Qasar pada waktu takbiratulihram

16. Jika seseorang mengerjakan shalat dengan berbaring, hendaklah ia berbaring ke ....

a. sebelah kanan

b. sebelah kiri

c. arah tenggaru

d. arah timur

17. Kemudahan yang diberikan Allah swt. kepada hamba-Nya dalam melaksanakan shalat ketika sakit, dalam perjalanan, dan perang diterangkan dalam Surah ....

a. al-Baqarah: 68

b. al-Anfal: 58

c. al-Hajj: 78

d. al-Md'idah: 871

18. Jika seseorang mengerjakan shalat dengan telentang sudah tidak mampu lagi untuk memberikan Isyarat, baginya ....

a. tidak wajib melakukan apa pun juga

b. minta orang lain untuk menyalatkan

c. minta bantuan orang lain menggerakkan sebagian tubuhnya

d. berteriak minta tolons

19. Jika seseorang shalat sambil duduk duduknya hendaklah ....

a. duduk tawaruk

b. duduk iftirasy

c. duduk santai

d. duduk bersila

20. Cara shalat dengan berbaring, gerakan rukuk, iktidal, dan sujud cukup memberikan Isyarat dengan ....

a. kepala atau kedipan mata

b. kaki digerakkan

c. tangan

d. mulut

B. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat!

1. Sebutkan tiga rukun shalat jum’at ?

2. Apa sebab shalat jum’at mempunyai nilai-nilai syi’ar dalam Islam ?

3. Sebutkan hokum menyalatkan jenazah? jelaskan ?

4. Sebutkan alas an diperbolehkannya menjama’ shalat ?

5. Bagaimana cara menghadap kiblat bagi orang yang shalat diatas kendaraan ?

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »