Karya Siswa: Mustahik Zakat


Ditulis oleh KELOMPOK AL-IMAN 
ANGGOTA KELOMPOK :
1. ABI SUFYAN
2. M. DIMAS PUTRA W.S
3. NAFA UMMA
4. SIFAUL BILAD
5. SITI NASIKHATUL M
Madrasah Tsanawiyah NegeriWonosobo Jl. Banyumas km. 04

A. PENDAHULUAN


Zakat merupakan bentuk kepedulian dalam membentuk perekonomian umat yang lebih kuat. Zakat merupakan rukun islam. Oleh karena itu, zakat harus dilaksanakan oleh orang islam yang telah memenuhi ketentuan.

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan oleh setiap jiwa satu tahun sekali. Sedangkan zakat mal adalah zakat berupa harta yang wajib ditunaikan (dikeluarkan) bagi pemilik harta setiap setahun sekali.

B. PEMBAHASAN


Zakat termasuk ibadah mahdad, yakni ibadah yang sudah diatur secara rinci tata cara pelaksanaannya, termasuk yang berhak menerimanya. Orang yang menerima zakat adalah mustahik zakat. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

1. Golongan oang-orang fakir

2. Golongn orang-orang miskin

3. Golongan orang-orang yang mengurus zakat (amil zakat)

4. Golongan mualaf

5. Golongan hamba sahaya

6. Golongan orang yang berhutang atau gharim

7. Golongan orang yang sedang berjuang dijalan Allah atau fisabilillah

8. Golongan orang yang sedang daalam perjalanan atau ibnu sabil

Selain delapan golongan tersebut juga terdapat penjelasan dari imam syafi’i sebagai berikut :

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan (mempunyai harta atau pekerjaan), tetapi hanya dapat mencukupi setengah keperluan hidupnya (sangat kekurangan).

2. Miskin adalah orang memepunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak mampu mencukupi keperluan hidupnya (serba kekurangan)

3. Amil adalah orang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bekerja mengumpulkan dan membagikan zakat, sedangkan ia tidak dapat upah selain zakat.

4. Mualaf adalah orang yang baru masuk islam sehingga imannya dikhawatirkan belum kuat.

5. Riqab (budak) adalah orang yang sudah dijajanikan oleh pemiliknya bahwa ia boleh menebus dirinya. Jadi, budak itudiberi zakat untuk menebus kemerdekaan dirinya.

6. Garim adalah orang yang banyak mempunyai utang.

7. Sabilillah adalah orang yang ikut berperang membela agama allah melawan orang-orang kafir, sebagian ulama mengartikan sabilillah dengan suatu kemaslahatan (kebaikan) pada umumnya yang diridhoi oleh Allah.

8. Ibnu sabil adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan (musafir) dalam rangka mencari ridha Allah.

Dari penjelasan diatas, kedelapan golongan tersebut lebih diutamakan sebagai penerima zakat mal. Adapun penerima zakat fitrah diutamakan bagi orang yang fakir dan miskin.

C. SUMBER

Buku pendamping “IQBAL” FIQIH kelas VIII
Buku memahami FIQIH kelas 2

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »